Ευρωπαϊκή Eταιρεία Focusing (EEF)

Ανακοίνωση του Οράματος και Πρόσκληση (19 Ioυλίου 2016)

Dowload this document

Συγγραφείς είναι οι: Fiona Parr (Μ. Βρετανία), Hejo Feuerstein (Γερμανία), Judy Moore (M. Βρετανία), Παύλος Ζαρογιάννης (Ελλάδα). Παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στην Ευρωπαϊκή συνέλευση Συντονιστών Focusing στις 18 Ιουλίου 2016.

Η ΕΕF αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο για Εστιαζόμενους (focusers), Επαγγελματίες του Focusing και όσους εφαρμόζουν και εξασκούνται στο Focusing και οι οποίοι επιθυμούν να αναπτυχθεί το Focusing και η Βιωματική Προσέγγιση μέσα από συνεργασία, ανοιχτή στάση και αμοιβαία υποστήριξη.
Η Εταιρεία αποδέχεται την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα. Όλα τα μέλη μοιράζονται τις κοινές αντιλήψεις ,τις βασικές αρχές του Focusing. Δεν ευνοείται καμία συγκεκριμένη αντίληψη σε σχέση με το Focusing.

I. ΑΡΧΕΣ

Η ΕΕF αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευρέος Ευρωπαϊκού δικτύου για τους Εστιαζόμενους και τους Επαγγελματίες του Focusing που εμπλέκονται στην έρευνα και την εξάσκησή του και οι οποίοι:

 • έχουν αποδεχτεί ότι η φιλοσοφία του Focusing,η βιωματική στάση και η δεοντολογία του έχουν πρωταρχική σημασία
 • αναγνωρίζουν τη βιωμένη αίσθηση( felt sense)ως το κέντρο βάρους στην πρακτική του Focusing
 • ενσωματώνουν στην εργασία τους τις βιωματικές στάσεις του Focusing, όπως αυτές έχουν εξαρχής διατυπωθεί από τον Eugene Gendlin
 • έχουν μια ανοιχτή στάση ως προς τη μελλοντική ανάπτυξη του Focusing , τόσο στην έρευνα όσο και στην συνεχώς εξελισσόμενη πρακτική του.

II. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Η ΕΕF έχει τους ακόλουθους στόχους:

Να προάγει το συνεχή διάλογο και τη δεοντολογικά σωστή πρακτική, τόσο ανάμεσα στους Ευρωπαίους Εστιαζόμενους( focusers) όσο και τους Επαγγελματίες του Focusing.

 • Nα αποτελεί ένα δίκτυο διερεύνησης διαφορετικών τρόπων διδασκαλίας και έρευνας, χρήσης και εφαρμογής του Focusing.
 • Nα προάγει την ιδεολογία του Focusing ως προς την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της επιστημονικής μελέτης σε όλα τα πεδία εφαρμογής της.
 • Να εμπλέκεται σε κοινωνικο-πολιτικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη συνεχή συμβολή του Focusing στην παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση, την εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό πλαίσιο κτλ.
 • Να ενθαρρύνει την ανταλλαγή έρευνας, θεωρίας και πρακτικής ανάμεσα στις ποικίλες γλωσσικές ομάδες.
 • Να κάνει χρήση της διαπολιτισμικής μας ποικιλομορφίας, ώστε να βελτιώνουμε την πρακτική του Focusing και της Βιωματικής Προσέγγισης.
 • Να αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι κατάλληλα και συμβατά στο πολυ-πολιτισμικό και πολυ-γλωσσικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο.
 • Να επικυρώνει και να αναγνωρίζει επίσημα τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα με Focusing προσανατολισμό.
 • Να βρισκόμαστε όλοι σε στενή συνεργασία και να ανταλλάσσουμε ιδέες με άλλες Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες οργανώσεις και ινστιτούτα.

ΙΙΙ. Πώς λειτουργεί η ΕΕF;

Την ΕΕF θα προωθεί μία συντονιστική ομάδα, η οποία θα περιλαμβάνει αντιπροσώπους από συγκεκριμένες ομάδες ανάθεσης έργου.
Η ΕΕF στοχεύει να διασφαλίσει ώστε οι εργασίες της Εταιρείας να βρίσκονται σε αρμονία με τις εσωτερικές διαδικασίες του ίδιου του Focusing. Oι δομές και οι ομάδες ανάθεσης έργου θα προκύπτουν με το που θα παρουσιάζεται μία συγκεκριμένη ανάγκη (π.χ. μια εκπαιδευτική ομάδα, μία διαδικτυακή ομάδα κτλ). Η συμμετοχή κάποιου ως μέλους σε αυτές τις ομάδες θα είναι εκ περιτροπής, ιδεατά αντιπροσωπεύοντας την Ευρωπαϊκή ποικιλομορφία στην πολυεθνική σύνθεση των μελών της.
Τέλος, αναγνωρίζεται η ανάγκη τόσο για τη διοίκηση όσο και για την υποστήριξη των ψηφιακών πόρων και υπηρεσιών επί πληρωμή. Αυτές τις ανάγκες τελικά θα καλύπτει η πληρωμή συνδρομής (κάθε μέλους), όταν η Eταιρεία θεμελιωθεί οριστικά και καθιερωθεί.

IV.Συναντήσεις – συνελεύσεις

Η ΕΕF θα εισηγηθεί προς συζήτηση την ανάπτυξή της στην ετήσια συνάντηση, τη Γενική Συνέλευση, που θα διεξάγεται στην Ευρώπη. Αυτή η συνέλευση θα διευκολύνει τη διαμόρφωση ομάδων εργασίας, οι οποίες μπορούν να συνεχίζονται μέσω διαδικτυακών συναντήσεων.
Συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφέροντος θα οργανώνουν εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου, όπου θα παρουσιάζονται και θα αναπτύσσονται νέες κατευθύνσεις στο Focusing. Θα χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες του Internet (Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού Focusing, Facebook κτλ) για να μοιραζόμαστε πληροφορίες και για να προωθούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια.
Όλα τα μέλη της Εταιρείας θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση. Θα λαμβάνονται υπόψην και οι απόψεις των μελών που δεν θα μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως. Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το e-mail τους (ηλ. ταχυδρομείο) ή άλλους online (διαδικτυακούς) τρόπους για να επικοινωνήσουν τις απόψεις τους.
Όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά γενική συναίνεση (με ομοφωνία).

V. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Κάθε μικρή ομάδα ,συμπεριλαμβανομένης και της συντονιστικής ομάδας, ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:

 • Όλα τα μέλη είναι ισάξια ως προς την εκφορά της γνώμης τους για το πώς λειτουργεί η ομάδα.
 • Όλα τα μέλη έχουν ισάξια πρόσβαση στην πληροφόρηση.
 • Όλα τα μέλη συμβουλεύονται την εσωτερική τους αίσθηση πάνω σε ένα θέμα, ώστε να βοηθήσουν να βρεθεί ένας περαιτέρω τρόπος αντιμετώπισης κτλ.
 • Όλα τα μέλη αναλαμβάνουν να ακούν τόσο τη δική τους βιωμένη αίσθηση όσο και των άλλων στο να φθάσουν στη λήψη αποφάσεων.

Η πολυεθνική και πολυγλωσσική φύση της Εταιρείας αλλά και το γεγονός ότι διαφορετικά άτομα συγκεντρώνονται και συναντιούνται με διαφορετικούς συνδυασμούς και παραλλαγές σημαίνει ότι υπάρχει η ανάγκη της δέσμευσης, όχι στο να “ξανα-ανακαλυφθεί ο τροχός” ή να αναιρεθεί η εργασία των προηγούμενων ομάδων, αλλά στο να υπάρχει σεβασμός στην προκαταρκτική εργασία των άλλων.
Η EEF αποδέχεται ότι η εργασία με το Focusing δεν θα υποβαθμιστεί ποτέ σε κανονισμούς και κανόνες ή σε αναλυτικά κριτήρια και προδιαγραφές. Αντί αυτού θα έχουμε κατευθυντήριες γραμμές και αρχές που θα αναπτυχθούν λεπτομερώς σε ένα επόμενο στάδιο.
Κάθε άτομο είναι ελεύθερο να αναπτύξει την εργασία του με τρόπους που τους νιώθει σωστούς, μέσω της εσωτερικής του βιωμένης αίσθησης και να εργάζεται σύμφωνα με την δική του αίσθηση ευθύνης, τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη διαδικασία της εκπαιδευτικής και της επαγγελματικής του πρακτικής.

©2024 European Focusing Association (EFA).

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?