Europeiska Fokuseringsföreningen (European Focusing Association, EFA)

Vision och inbjudan (Version 19 Juli 2016) (till Svenska 11 November 2016)

Download this document

Utarbetats av Fiona Parr (GB), Hejo Feuerstein (D), Judy Moore (GB), Pavlos Zaragonis (GR)
Presenterat och diskuterat vid de europeiska koordinatorernas sammanträde den 18 juli 2016

EFA är ett europeiskt nätverk för fokuserare; professionella fokuserare samt utövare av fokusering, som vill utveckla fokusering och det erfarenhetsbaserade förhållningssättet genom samarbete, öppenhet och ömsesidigt stöd
Föreningen innefattar pluralism och mångfald. Den gemensamma grunden för Fokusering omfattas av alla medlemmar. Den framhåller inte någon särskild uppfattning eller inriktning av Fokusering.

I. Principer

Syftet med EFA är att tillhandahålla ett europeiskt nätverk för fokuserare och de professionella fokuserare som bedriver forskning och praktik och som:

 • har ett engagerat åtagande till den grundläggande innebörden av filosofin inom fokusering, dess attityd och etik,
  erkänner den centrala betydelsen av “felt sense” i sin utövning.
 • i sitt arbete förkroppsligar den inställning till Fokusering som först antogs och beskrevs av Eugene Gendlin.
 • har en öppenhet för den framtida utvecklingen av Fokusering mot bakgrund av forskning och ny framväxande praxis.

II. Mål

EFA har följande mål:

 • Att främja fortsatt dialog och god praxis mellan fokuserare och professionella fokuserare i Europa. (Do you mean between European Focusers and European professional Focusers?)
 • Att vara ett nätverk för utforskandet av olika sätt att undervisa, forska och använda Fokusering.
 • Att tillhandahålla fortlöpande stöd och professionella utvecklingsmöjligheter för personer som utbildats i Fokusering samt stöd till de europeiska lokala och nationella Fokuseringsorganisationerna.
 • Att främja Fokuseringsparadigmet, för att stödja och uppmuntra vetenskaplig forskning i alla tillämpningsområden.
 • Att engagera sig i socio-politiska processer för att säkerställa Fokuseringens fortsatta bidrag till olika sammanhang inom hälsa, socialförsäkring, utbildning, akademiska sammanhang etc.
 • För att främja utbytet av forskning, teori och praktik mellan olika språk.
 • För att kunna använda vår interkulturella mångfald, lära av varandra och för att förbättra praktiserandet av Fokusering och den erfarenhetsbaserade metoden.
 • Att utveckla utbildningsprogram som är lämpliga för det mångkulturella och flerspråkiga europeiska sammanhanget.
 • För att validera och ackreditera/erkänna europeiska Fokuseringsorienterade utbildningar.
 • För ett nära samarbete och utbyte av idéer med andra europeiska och internationella organisationer och institutioner.

III. Hur fungerar EFA?

EFA kommer att ledas av en styrgrupp, vilken består av representanter för olika arbetsgrupper.
EFA har för avsikt att se till att föreningens arbetssätt är samstämmigt med fokuseringsprocessen i sig. Strukturer och arbetsgrupper utvecklas vid behov (t ex en träningsgrupp, en Internetgrupp. Deltagande i arbetsgrupperna är tidsbegränsat för att på bästa sätt kunna representera medlemmarnas multinationalitet och Europas mångfald.

Vi ser att det kommer att finnas ett behov av betald administration och betalning av webbaserade resurser. När organisationen är etablerad fastställs medlemsavgiften.

IV. Möten

EFA kommer att diskutera föreningens utveckling vid årsmötet, Generalförsamlingen, som ska hållas i Europa. Detta möte kommer också att underlätta bildandet av projektgrupper som kan fortsätta genom webbmöten. Särskilda intressegrupper kommer att anordna evenemang under hela året för att påvisa och utveckla nya riktningar inom Fokusering. Vi kommer att använda oss av Internet (t ex den europeiska fokuseringshemsidan, Facebook) för att utbyta information och att främja utbildningsprogram och workshops.
Samtliga medlemmar i föreningen kan delta i årsmötet. Synpunkter från medlemmar som inte kan närvara personligen, kommer att beaktas. De kan använda e-post eller andra onlinemetoder för att delge sina åsikter. Vi tar alla våra beslut enligt konsensusprincipen/med konsensus.

V. Principer och etik

Varje liten grupp, inklusive styrgruppen, följer följande principer:

 • Alla medlemmar har lika mycket att säga till om hur gruppen drivs.
 • Alla medlemmar har lika tillgång till information.
 • Alla medlemmar lyssnar till deras inre känsla om hur en fråga kan finna sin väg vidare.
 • Alla medlemmar förbinder sig att lyssna till sin egen och andras ”felt sense” när beslut skall fattas.

Organisationens multinationella och flerspråkiga karaktär och det faktum att individer kommer att mötas i olika kombinationer, medför att
I en sådan här organsation med flera nationer och språk och det faktum att individer kommer att mötas sammansättningar innebär att det behöver finnas ett engagerat åtagande att inte upphäva, utan att respektera tidigare gruppers grundläggande arbete, eller “uppfinna hjulet på nytt”.

EFA accepterar att arbeta med Fokusering kan aldrig reduceras till regler och föreskrifter eller detaljerade kriterier och normer. Istället kommer vi att ha riktlinjer och principer som ska utvecklas i detalj i ett senare skede. Varje person har frihet att utveckla sitt arbete på ett sätt som känns rätt enligt deras ”felt sense” och att utveckla sitt arbete med ansvar för innehållet och processen i deras undervisning eller yrkespraktik.

©2024 European Focusing Association (EFA).

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?